Správce osobních údajů

Název společnosti ABSOLUTREAL realitní kancelář s.r.o.
27748472
Vedená Krajský soudu v Brně C 56262
Adresa Chmelnice 1513/26, Líšeň, 628 00 Brno
E-mail odvarkova@absolutreal.cz ​​
Tel. +420 603 836 157

Abyste měli k dispozici veškeré aktuální informace o ochraně Vašich osobních údajů, prosíme Vás o seznámení se s níže uvedenými pravidly naší společnosti. V případě, že dojde ke změně těchto pravidel, zveřejníme příslušné změny na této internetové stránce.

Naše společnost o Vás bude shromažďovat v elektronické podobě následující osobní údaje:

 1. adresní a identifikační údaje (titul, jméno a příjmení, poštovní adresa, IČ, DIČ),

 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),

 3. další údaje (bankovní spojení, historie objednávek)

 4. cookies

Cookies představují malá množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na Vašem počítači. Cookies slouží k shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků našich internetových stránek. Získané informace použijeme ke sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu. Cookies máte možnost z Vašeho počítače kdykoli smazat.

 1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

 3. určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.

 5. sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách.

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů.

Google LLC, Google Ireland Limited a smluvní partneři společnosti Google LLC (více o ochraně dat společností Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&utm_id=ad)

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

 • dodavatelé Správce,
 • osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatel účetních služeb)
 • finanční instituce a pojišťovny,
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy,

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,
 • k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,
 • k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
 • v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k Vám, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
 • k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním,
 • k účelu sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách budou osobní údaje ve formě cookies zpracovávány po dobu 14 měsíců

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby)

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Máte právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

V případě sledování používání internetových stránek a vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách můžete toto měření zrušit nastavením svého PC, resp. nastavením Vašeho internetového prohlížeče.

Níže uvádíme odkazy na návody pro správu cookies na některé z nejpoužívanějších prohlížečů:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox
​https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Realizace Strategon s.r.o.    Realitní kancelář Absolut real s.r.o. 2016-2017    Zpracování osobních údajů